Auto HPZ s.r.o. - autosoučástky a náhradní díly

Obchodní podmínky

Naše společnost Autopotřeby HP s.r.o. se řídí při distribuci a prodeji zboží následujícími prodejními podmínkami:

I. Nabídka

Nabídka je přesně specifikována v ceníku nebo jeho dodatku a průběžně doplňována a rozšiřována především o sortiment uvedený v katalogu a požadovaný našimi zákazníky. V žádném případě neprodáváme sortiment, který není obsažen v našem ceníku popř. jeho dodatku.

II. Objednávka

Objednávku zboží od naší firmy je možné provést třemi způsoby:

  1. osobně v našem skladu (adresa viz kontakt)
  2. telefonická, faxová nebo e-mailová objednávka
  3. elektronickým obchodem

Pozor - při první objednávce je zákazník povinnen vždy předložit originál živnostenského listu, osvědčení o registraci DPH, eventuelně výpis z obchodního rejstříku, je-li vystaven a potvrzení o zřízení běžného účtu.

III. Ceny

Veškeré ceny uváděné v ceníku jsou s DPH a jsou určeny pro maloobchodní prodej.

Pro stálé velkoobchní partnery platí stávající ceníky, které jsou na vyžádání telefonicky či e-mailem a ceníky zasílané s nabídkami.

IV. Platební podmínky

Standardním způsobem placení našeho zboží je 14-ti denní fakturace. Dále je možno po dohodě s vedením firmy eventuálně upřesnit dobu splatnosti. Při posuzování delší doby splatnosti faktur se přihlíží především k bonitě zákazníka a k počtu uskutečněných obchodů. Po splatnosti faktury je naše firma oprávněna účtovat smluvní penále ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Při jakýchkoliv problémech se splatností faktur se obraťte vždy na naší účtárnu, aby jste předešli případným právním následkům.

První tři odběry zboží jsou vždy placeny v hotovosti.

V. Dodávka

Naše firma rozváží zboží zdarma našim pravidelným zákazníkům v pravidelných cyklech po celé České republice. Mimo pravidelné cyklické rozvozy zasíláme zboží přepravní službou.

VI. Reklamace

V případě dodaného vadného zboží Vám okamžitě vyměníme výrobek za nový. V případě reklamovaného zboží zákazníkem bude po posouzení míry zavinění poškozený výrobek vyměněn nebo nebude-li mít o něj zákazník zájem dobropisován. V případě vystavení dobropisu je zákazník povinnen nahlásit číslo dodacího listu a faktury, kterými bude zákazníkovi neprodleně toto zboží zasláno nejbližším rozvozem.

VII. Homologace

Dnem 1.7.1995 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.

V souladu s touto vyhláškou jsou autodoplňky, které uvádíme na trh, podrobovány zkoužkám v příslušných státních zkušebnách a na tomto základě je jím MD ČR uděleno Osvědčení o technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích. Autodoplňky, pokud to vyhláška vyžaduje, jsou označeny schvalovací značkou ATEST 8 SD a číslem schválení.

Rovněž podle zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a následujících nařízení vlády posouzena shoda vlastností stanovených výrobků s požadavky na jejich bezpečnost pro spotřebitele a opatřeny českou značkou shody.

Podle §13 tohoto zákona byla vydána na tyto stanovené výrobky "prohlášení o shodě".

Samozřejmostí jsou návody v českém jazyce přiložené či připevněné k výrobku v souladu se zákonem č.634/92 Sb. o ochraně spotřebitele.

Hlavní menu

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.

Webmaster: Sorbona